Waar inspanning, ontspanning wordt!

Blauwput Omnisport

INSCHRIJVEN Testlessen zwemmen Vertaal / Translate website

Intern reglement

 Artikel 1 Algemene bepalingen

 

1.             De vereniging genaamd Blauwput Omnisport VZW (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht in 1893  en is gevestigd te 3010 Kessel-Lo, Karel Schurmansstraat 110.

2.             Het intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging.

 

Artikel 2 Het lidmaatschap

 

1.             De aanmelding gebeurt jaarlijks via onze website (www.blauwputomnisport.be).

2.             Het lidgeld wordt door het bestuur vastgesteld en de betaling ervan gebeurt onmiddellijk na inschrijving via de online betaaltoepassing.

3.             Het bestuur draagt er zorg voor dat de ingeschreven leden voor de door hen gekozen sporttakken, tevens worden aangemeld bij de juiste sportfederatie waaronder de club ressorteert.

4.             Er is geen recht op terugbetaling van het lidgeld.

 

Artikel 3 Rechten en plichten van de leden

 

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

1.             Bij toetreding als lid hebben zij het recht de statuten en het intern reglement te raadplegen.

2.             Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen waarvoor zij lidgeld betaald hebben.

3.             Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.

4.             Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun gegevens (adres en email).

5.             Via het ledenplatform kunnen zij nagaan bij welke federatie zij voor hun sporttak zijn aangesloten.

6.             Zij hebben de plicht tot naleving het intern reglement van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie van de sporttak waarbij ze zijn aangemeld.

7.             Zij kunnen ook terecht bij de vertrouwenspersoon.

8.            Alle actieve leden, bestuursleden, verantwoordelijken en vrijwilligers zijn verplicht zich te houden aan de deontologische code zoals deze werd opgesteld door het bestuur, zie artikel 15.

 

 

 

Artikel 4 Straffen

 

1.             In het algemeen zijn handelingen of nalatigheden strafbaar, die:

                a.             een inbreuk zijn op de wet;

                b.             een inbreuk zijn op de statuten, het intern reglement en/of besluiten van de vereniging;

                c.             schade toebrengen aan de belangen van de vereniging.

2.             Het bestuur is bevoegd om naast een straf welke aan een lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf op te leggen.

3.             Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

4.            Bij ernstige inbreuk tegen de deontologische code (artikel 15) wordt aan het betrokken lid de toegang geweigerd tot alle door de vereniging georganiseerde activiteiten.

 

 

Artikel 5 Clubkledij

 

                Het sporttenue aangekocht en betaald door de vereniging blijft eigendom van de vereniging.

 

 

Artikel 6 Bestuur

 

1.         Het  bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een penning­meester of tenminste 3 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

2.         Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het intern reglement of in andere reglementen:

             a.          de algemene leiding van zaken;

             b.          de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

             c.          het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

3.         Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maand juli. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3leden van het bestuur zulks wensen.

4.         Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

5.         Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

 

Artikel 7 Het dagelijks bestuur

 

1.         De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

2.         Taken van de voorzitter:

             a.          geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

             b.          is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

             c.          zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

3.         Taken van de secretaris:

             a.          voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.

             b.          heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;

             c.          zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

             d.          is eindverantwoordelijke voor het indienen van de subsidiedossiers bij de verschillende federaties en overheden, maar het opstellen van de dossiers gebeurt door een ander bestuurslid;

4.         Taken van de penningmeester:

             a.          beheert de gelden van de vereniging;

             b.          zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

             c.          houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

             d.          voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;

             e.          brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid of een externe partij (bijvoorbeeld erkend boekhoudingskantoor) heeft overgedragen.

 

 

Artikel 8 Verantwoordelijken

 

1.         Elke afdeling wordt geleid door een verantwoordelijke waarvan de taken gespecifieerd zijn in het document ‘taken verantwoordelijken’, zie bijlage 1.

2.         Het bestuur duidt deze verantwoordelijke aan en ontheft hem eventueel ook van zijn taken.

       

 

Artikel 9 Organigram

https://v2.blauwputomnisport.be/p/Organigram

 

Artikel 10 Kostenvergoedingen

 

Het bestuur bepaalt:

1.         a. Welke medewerkers als vrijwilligers vergoed worden (Wet van 3 juli 2005);

             b. Welke medewerkers als verenigingswerkers worden vergoed (Wet van 18 juli 2018);

2.         hoeveel de vergoeding bedraagt;

3.         welke vervoerskosten worden vergoed aan medewerkers die worden vergoed als vrijwilliger;

4.         op welke manier betalende opleidingen worden vergoed;

5.         welke verblijfskosten voor opleidingen worden vergoed.

 

 

 

 

 

Artikel 11 Wedstrijden

 

             Leden die aan wedstrijden deelnemen, dienen in de kleding te verschijnen volgens de voorschriften van hun federatie (zie artikel 3.5).

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid van de leden

 

             Elke lid is aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade.

 

Artikel 13 Elektronische nieuwsbrief

 

             De elektronische nieuwsbrief verschijnt op periodieke basis.

De inhoud wordt bepaald door het bestuur.

 

Artikel 14 Sponsoring

 

             Het bestuur stelt richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

Artikel 15 Deontologische code

 

1.         Waarden

             -            de rechten van het kind in de sport

             -            inclusie, respect voor diversiteit en solidariteit

             -            waarborgen van fysieke en psychische integriteit van het individu

             -            respect: voor haar medemens, natuur en omstandigheden

             -            fair play

 

2.         De statuten en het intern reglement bevatten geen bepalingen waardoor de bevordering van de algemene sportbeoefening door de bevolking wordt verhinderd.

 

3.         De vereniging aanvaardt de principes en de regels van de democratie, onderschrijft het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind en de Panathlon verklaring (rechten van het kind in de sport).

 

4.        De vereniging houdt rekening met de volgende decreten

             - decreet van 24 juli 1996 houdende vaststelling van het statuut van de niet professionele sportbeoefenaar. (transferregels)

             -  decreet inzake gezond en ethisch sporten van 20 december 2013

 

5.         Op basis van deze deontologische code is er een afzonderlijk document met taken en gedragsregels voor trainers opgesteld, zie bijlage 2.

            

Artikel 16 Wijziging van het intern reglement

 

1.         Het intern reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het intern reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2.         Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de bestuursleden en verantwoordelijken ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.         Een besluit tot wijziging van het intern reglement behoeft een gewone meerderheid.

 

Artikel 17 Slotbepalingen

 

1.         Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2.         Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden en op de site geplaatst.

             Dit intern reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na publicatie op de site.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 21/12/2020

 

 

Namens het bestuur van de vereniging.

 

De voorzitter:  Marleen Deraymaeker                               De secretaris: Ann Boonen

Bijlage 1 : taken verantwoordelijken

Bijlage 2 : taken en gedragsregels trainers

Bijlage 3 : gedragsregels bestuurders

onze sponsors

brandbeveiligingshop

Meld je aan voor onze nieuwsbrief !